Statuten en huishoudelijk reglement

Download hier de meest recent statuten

Huishoudelijk reglement Bedrijfskring Heerhugowaard

Artikel 1. Algemene bepaling
Voor naam, zetel, doelstelling en middelen van de Bedrijfskring wordt verwezen naar de artikelen 2, 3, 4 en 7 van de statuten.

Artikel 2. Leden
Tot lid kunnen worden toegelaten, alle producerende en dienstverlenende bedrijven, statutair gevestigd en/of kantoorhoudend in de regio Heerhugowaard, of zulks bij afwijking ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 3. Aanvraag lidmaatschap
Aanvragen tot lidmaatschap van de Bedrijfskring door bedrijven of bedrijfsmatige bewoners van de regio Heerhugowaard, dienen te geschieden via de website van de Bedrijfskring (www.bkhhw.nl/lid-worden) op een daarvoor door het bestuur samengesteld online formulier.

Artikel 4. Kandidaat leden
Een kandidaat lid onderwerpt zich, na kennisname van de inhoud van de statuten, aan het huishoudelijk reglement en alle bestaande of nog op wettige wijze samen te stellen reglementen.

Artikel 5. Ballotage
Na aanmelding via de website, gaat het lidmaatschap gelijktijdig in, bij afwijzing kan de aanvrager in beroep gaan bij het bestuur die op haar beurt de aanvraag in de daaropvolgende ledenvergadering zal behandelen. De ledenvergadering fungeert dan als ballotagecommissie en doet een bindende uitspraak.

Artikel 6. Stemming ledenvergadering
Bij meerderheid van 2/3 van de op de vergadering aanwezige leden, wordt de aanvraag zoals genoemd in art. 5. gehonoreerd.

Artikel 7. Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden door het lid zelf, uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het kalenderjaar. Tevens kan dit geschieden door de Bedrijfskring, echter dan met onmiddellijke ingang.

Artikel 8. Opzegging door de Bedrijfskring
Opzegging door de Bedrijfskring kan geschieden wanneer:
a. een lid in staat van faillissement is komen te verkeren.
b. een lid niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoet t.o.v. de vereniging.
c. een lid handelt in strijd met de belangen en de doelstellingen van de Bedrijfskring en dit bij voortduring blijft doen na hierop te zijn geattendeerd. Dit ter beoordeling van het bestuur of enig denkbare commissie, b.v. een arbitragecommissie.

Artikel 9. Verweer
Opzegging van het gestelde in art. 9., geschiedt met onmiddellijke ingang, met dien verstande dat eerst de gelegenheid is geboden binnen 14 dagen na de aanzegging van het bestuur of bedoelde commissie bezwaar aan te tekenen, na die termijn wordt de opzegging onherroepelijk, tenzij het bezwaar ontvankelijk is verklaard.

Artikel 10. Contributie
De leden betalen jaarlijks een lidmaatschapsgeld, dat zal worden vastgesteld aan de hand van een jaarlijks op te stellen begroting, die gepubliceerd dient te worden in de laatste ledenvergadering van het lopende kalenderjaar.

Artikel 11. Lidmaatschapsgelden
Contributies dienen na de vaststelling door de ledenvergadering, binnen 3 maanden na aanvang van een kalenderjaar, aan de Bedrijfskring te zijn voldaan.

Artikel 12. Kascontrolecommissie
Jaarlijks zal het bestuur, tijdens een ledenvergadering 2 leden die geen zitting hebben in het bestuur aanwijzen c.q. verzoeken om kascontrole uit te oefenen. Deze leden zijn als zodanig voor een periode van twee jaren in functie.

Artikel 13. Financiële bevoegdheden
De penningmeester, c.q. het bestuur, heeft de bevoegdheid, bedragen voortvloeiend uit activiteiten ten behoeve van de Bedrijfskring, die de € 10.000,00 niet te boven gaan, te besteden zonder toestemming van de leden. Hogere bedragen dan genoemd, behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

Artikel 14. Stemmingen
Stemmingen vinden plaats volgens art. 15 van de statuten. Stemmen bij volmacht is toegestaan, mits schriftelijk vastgesteld en voor de vergadering aan de voorzitter bekendgemaakt. 1 lid kan slechts voor 1 ander lid stemmen.

Artikel 15. Spoedvergaderingen
Ieder lid heeft het recht, het bestuur te verzoeken met opgave van reden met spoed een bestuursvergadering te beleggen. Het is ter beoordeling van het bestuur of het verzoek een spoedeisend karakter heeft.

Artikel 16. Leden bestand
De secretaris is belast met het bijhouden van een ledenregister, onder vermelding van vestigingsgegevens.

Artikel 17. Vergaderplaatsen
Teneinde de kosten van de Bedrijfskring zo laag mogelijk te houden, zullen de bestuursvergaderingen zoveel mogelijk worden gehouden in de bedrijfskantoren van een der bestuursleden en ledenvergaderingen zoveel mogelijk bij leden, tenzij de ledenvergadering zou besluiten hierin wijziging te brengen.

Artikel 18. Kiezen en herkiezen
Voor kiezen en herkiezen wordt verwezen naar de art. 9. en 10. van de statuten. Verder is bij het huishoudelijk reglement vastgesteld dat ieder bestuurslid 3 jaar zitting heeft in het bestuur. Als het eerste volledige jaar dat het bestuur functioneert geldt het jaar 1982. Op de eerstvolgende ledenvergadering na iedere jaarwisseling zijn maximaal 2 bestuursleden aftredend. Bij het ontstaan van tussentijdse vacatures zal hierin worden voorzien door het benoemen van een plaatsvervangend lid, maximaal voor de nog niet verstreken periode van zijn of haar vervanger/vervangster.

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden