Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten Bedrijfskring Heerhugowaard

Artikel 1. Naam en zetel
De vereniging is genaamd: Bedrijfskring Heerhugowaard. Zij is gevestigd te Heerhugowaard.

Artikel 2. Doel
1. De vereniging heeft ten doel om in onderlinge samenwerking gemeenschappelijke sociale- en economische belangen van de leden op het gebied van industrie en aanverwante dienstverlening in Heerhugowaard te behartigen.
2. Zij tracht dit Doel te bereiken door:
a. het organiseren van activiteiten die tot dit doel bevorderlijk zijn;
b. het oprichten en in stand houden van een secretariaat;
c. overleg en samenwerking met organisaties in andere gemeenten of gewesten van het land met een soortgelijk of aanverwant doel;
d. het leggen en onderhouden van contacten met en het voorstaan van haar belangen bij overheid en officiële- en particuliere lichamen;
e. alle andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.
3. de vereniging heeft derhalve niet tot doel het maker van winst ter verdeling onder de leden.

Artikel 3. Duur en verenigingsjaar
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur, terwijl het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

Artikel 4. Leden
1. De vereniging kent gewone leden en leden à titre personel.
Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid worden/wordt daaronder verstaan de gewone leden, tenzij het tegendeel blijkt.
2. Gewone leden zijn zij, die als natuurlijke- of rechtspersoon of als niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap een onderneming bedrijven in Heerhugowaard en van wie een hijdrage aan het bevorderen van de onderlinge band en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen naar het oordeel van de leden voor de vereniging van wezelijke betekenis wordt geacht.
3. Leden à titre personel zijn zij, die wegens bun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.

Artikel 5.
1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten, nadat men schriftelijk een verzoek daartoe bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. Leden à titre personel worden op voorstel van het bestuur door de algemene ledervergadering benoemd.
3a. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen
b. gewone leden worden voor de uitoefening van het lidmaatschap uitsluitend vertegenwoordigd door hetzij de eigenaar, hetzij een bestuurder, vennoot of procuratiehouder danwel door een door het bestuur gelijk te stellen vertegenwoordiger.

Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon of een niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap lid van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap wanneer haar onderneming ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving welke vóór de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het eind van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken wanneer bet lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en) in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst; in de periode dat het lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens het in lid 2 van het onderhavige artikel bepaalde.

Artikel 8. Geldmiddelen
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. jaarlijkse bijdragen van de gewone leden,
b. giften, erfstellingen, legaten,
c. andere baten.
2. Ieder gewoon lid betaalt een bijdrage, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene ledenvergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 9. Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf personen.
2. De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden der vereniging benoemd, met dien verstande, dat de voorzitter door de algemene vergadering kan worden benoemd buiten de leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
3. De algemene vergadering benoemt een bestuurslid uit een bindende voordracht. Tot hot opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden.
De voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping van de algemene vergadering medegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene leden-vergadering, waarin tenminste een gewone meerderheid van de leden tegenwoordig is.
5. Is geen voordracht opgemaakt of is het bepaalde in het voorgaande lid van toepassing, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.

Artikel 10.
1. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
2. De bestuurders zijn bevoegd ten allen tijde zelf hun ontslag te nemer mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar voor de duur van één termijn tenzij er geen andere kandidaten zijn, die zich verkiesbaar hebben gesteld.
4. Bij benoeming in een tussentijdse vacature neemt de aldus benoemde op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
Artikel 11. Het besturen van de vereniging
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Niet het bestuur vertegenwoordigt, doch de voorzitter danwel diens plaatsvervanger tezamen met de secretaris danwel diens plaatsvervanger vertegenwoordigen de vereniging in en buiten recht.
3. Het bestuur is, met inachtneming van het hierna sub 4 gestelde bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich -tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
4. Het bestuur heeft de -slechts intern werkende- goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor:
a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, stichten, verbouwen of slopen van registergoederen;
b. het huren, verhuren of op enige wijze vestigen of beëindigen van dergelijke of andere gebruiksrechten van registergoederen.
c. het aangaan van geldleningen, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van borgtochten en/of stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
e. het aangaan van dadingen, akkoorden en compromissen;
f. het voeren van processen, waaronder niet is begrepen het voeren van fiscale procedures, het nemen van conservatoir maatregelen en het optreden in korte gedingen;
g. het aanvragen van het faillissement van de vereniging of van surséance van betaling;
h. het sluiten van arbeidsovereenkomsten;
i. in het algemeen het aangaan van andere rechtshandelingen een bedrag of waarde, zoals nader door de vergadering zal worden vastgesteld, te bovengaande, waarbij handelingen tussen de zelfde partijen binnen het tijdsbestek van één maand verricht als één handeling zullen gelden.

Artikel 12.
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van de in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt tot jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Vereist het onderzoek bijzonder boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag strekt het bestuur tot decharge.
5. Indien de goedkeuring en rekening en verantwoording wordt geweigerd benoemt de algemene vergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerstbenoemde commissie. Binnen een maand na benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 13.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling
2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen, nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

Artikel 14. Stemrecht
1. Alle gewone leden en allo leden à titre personel hebben toegang tot de algemene vergadering. Alle gewone leden en alle lede à titre personel hebben daar ieder één stem.
Voor ondernemingen welke deel uitmaken van een fiscale of economische eenheid kan slechts één gezamenlijke stem worden uitgebracht.
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander 1id.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
3. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Is bij de voorafgaande stemming het grootste aantal stemmen op meer dan twee personen uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
4. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Artikel 15.
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal de vice-voorzitter als leider van de vergadering optreden. Ontbreken beiden dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als leider van de vergadering op.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelende moeten door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen worden gemaakt.

Artikel 16. Statutenwijzing
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe word opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste een zodanig aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, als tezamen bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste twee/derde van het door alle leden gezamenlijk uit te brengen totaal aantal stemmen., met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Is niet het vereiste aantal leden zoals hierboven bedoeld aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden kan worden besloten, mits met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 17.
het in artikel 16 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 18.
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten te deponeren ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen welk gebied de vereniging haar woonplaats heeft.

Artikel 19. Ontbinding en vereffening
1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te honden vergadering met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1. en 2. van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor de door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.
7. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam de woorden ‘in Liquidatie” worden toegevoegd.

Artikel 20. Huishoudelijk reglement
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijke reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introduktie, het bedrag der contributies en extra gelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de leden.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken of die in strijd zijn met bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij dit door de wet of statuten wordt toegestaan.

Huishoudelijk reglement
Artikel 1. Algemene bepaling
Voor naam, zetel, duur, doelstelling en middelen van de Bedrijfskring wordt verwezen naar de artikelen 1, 2, 3, 4 en 8 van de statuten.
Artikel 2. Leden
Tot lid kunnen worden toegelaten, alle producerende en dienstverlenende bedrijven, statutair gevestigd en/of kantoorhoudend op het industrieterrein De Zandhorst te Heerhugowaard, of zulks bij afwijking ter beoordeling van het bestuur (ballotagecommissie).
Artikel 3. Aanvraag lidmaatschap
Aanvragen tot lidmaatschap van de Bedrijfskring door bedrijven of bedrijfsmatige bewoners van bet industrieterrein De Zandhorst te Heerhugowaard, dienen te geschieden op een daarvoor door het bestuur samengesteld formulier, die op aanvraag door het secretariaat zal worden toegezonden.
Artikel 4. Kandidaat leden
Een kandidaat lid onderwerpt zich, na kennisname van de inhoud van de statuten, aan het huishoudelijk reglement en alle bestaande of nog op wettige wijze samen te stellen reglementen.
Artikel 5. Indiening aanvraag
Alle aanvragen tot lidmaatschap dienen te worden ingediend bij het secretariaat, dat binnen een maand zal zorgen voor behandeling.
Artikel 6. Ballotage
Na goedkeuring van een aanvraag door het bestuur, gaat het lidmaatschap gelijktijdig in, bij afwijzing kan de aanvrager in beroep gaan bij het bestuur die op haar beurt de aanvraag in de daarop volgende ledenvergadering zal behandelen. De ledenvergadering fungeert dan als ballotagecommissie en doet een bindende uitspraak.
Artikel 7. Stemming ledenvergadering
Bij meerderheid van 2/3 van de op de vergadering aanwezige leden, wordt de aanvraag zoals genoemd in art. 6. gehonoreerd.
Artikel 8. Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden door het lid zelf, uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het kalenderjaar. Tevens kan dit geschieden door de Bedrijfskring, echter dan met onmiddellijke ingang.
Artikel 9. Opzegging door de Bedrijfskring
Opzegging door de Bedrijfskring kan geschieden wanneer:
a. een lid in staat van faillissement is komen te verkeren.
b. een lid niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoet t.o.v. de stichting.
c. een lid handelt in strijd met de belangen en de doelstellingen van de Bedrijfskring en dit bij voortduring blijft doen na hierop te zijn geattendeerd. Dit ter beoordeling van het bestuur of enig denkbare commissie, b.v. een arbitragecommissie.
Artikel 10. Verweer
Opzegging van het gestelde in art. 9., geschiedt met onmiddellijke ingang, met die, verstande dat eerst de gelegenheid is geboden binnen 14 dagen na de aanzegging van het bestuur of bedoelde commissie bezwaar aan te tekenen, na die termijn wordt de opzegging onherroepelijk, tenzij het bezwaar ontvankelijk is verklaard.
Artikel 11. Contributie
De leden betalen jaarlijks een lidmaatschapsgeld, dat zal worden vastgesteld aan de hand van een jaarlijks op te stellen begroting, die gepubliceerd dient te worden in de laatste ledenvergadering van het lopende kalenderjaar.
Artikel 12. Lidmaatschapgelden
Contributies dienen na de vaststelling door de ledenvergadering, binnen 3 maanden na aanvang van een kalenderjaar, aan de Bedrijfskring te zijn voldaan.
Artikel 13. Kascontrolecommisie
Jaarlijks zal het bestuur, tijdens een ledenvergadering 1 lid die geen zitting heeft in het bestuur aanwijzen c.q. verzoeken om kascontrole uit te oefenen. Dit lid is als zodanig voor een periode van twee jaren in functie.
Artikel 14. Financiële bevoegdheden
De penningmeester, c.q. het bestuur, heeft de bevoegdheid, bedragen voortvloeiend uit activiteiten ten behoeve van de Bedrijfskring, die de €5.000.– niet te boven gaan, te besteden zonder toestemming van de leden. Hogere bedragen dan genoemd, behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.
Artikel 15. Stemmingen
Stemmingen vinden plaats volgens art. 14 van de statuten. Stemmen bij volmacht is toegestaan, mits schriftelijk vastgesteld en voor de vergadering aan de voorzitter bekend gemaakt. 1 lid kan slechts voor 1 ander lid stemmen.
Artikel 16. Spoedvergaderingen
Ieder lid heeft het recht, het bestuur te verzoeken met opgave van reden met spoed een bestuursvergadering te beleggen. Het is ter beoordeling van het bestuur of het verzoek een spoedeisend karakter heeft.
Artikel 17. Leden bestand
De secretaris is belast met het bijhouden van een ledenregister, onder vermelding van vestigingsgegevens.
Artikel 18. Vergaderplaatsen
Teneinde de kosten van de Bedrijfskring zo laag mogelijk te houden, zullen de bestuursvergaderingen zoveel mogelijk worden gehouden in de bedrijfskantoren van een der bestuursleden en ledenvergaderingen zoveel mogelijk in bedrijfskantines, tenzij de ledenvergadering zou besluiten hierin wijziging te brengen.
Artikel 19. Kiezen en herkiezen
Voor kiezen en herkiezen wordt verwezen naar de art. 9. en 10. van de statuten. Verder is bij het huishoudelijk reglement vastgesteld dat ieder bestuurslid 3 jaar zitting heeft in het bestuur. Als het eerste volledige jaar dat het bestuur functioneert geldt het jaar 1982. Op de eerst volgende ledenvergadering na iedere jaarwisseling zijn maximaal 2 bestuursleden aftredend. Bij het ontstaan van tussentijdse vacatures zal hierin worden voorzien door het benoemen van een plaatsvervangend lid, maximaal voor de nog niet verstreken periode van zijn of haar vervanger/vervangster.

Word ook lid!

De bedrijfskring Heerhugowaard geldt als één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio. Wij hebben regelmatig een krachtige en bepalende stem in programma’s projecten en overleggen. De kracht van onze vereniging komt vooral voort uit de omvang. De hoeveelheid leden zorgt er voor dat wij namens een grote groep ondernemers kunnen en mogen praten. Door ook lid te worden van de Bedrijfskring Heerhugowaard bouwt u mee aan een nog krachtiger ondernemende regio. Wij zorgen er voor dat u in contact komt met andere leden.

lid worden